WIELKI MISTRZ >> PREROGATYWY
Prerogatywy Wielkiego Mistrza

Wielki Mistrz:

- stanowi centralny ośrodek władzy w Orderze Świętego Stanisława, obejmując swą jurysdykcją struktury organizacyjne w kraju i na świecie; jego uprawnienia są nadrzędne, kontrolne oraz źródłowe;
- jest przewodniczącym Wielkiej Kapituły Orderu Świętego Stanisława; kieruje jej pracami oraz podpisuje wszystkie dokumenty przez nią wydane;
- jest zwierzchnikiem suwerennego zakonu rycerskiego - Ordo Sancti Stanislai; nosi tytuł Princeps Magnus Magister Ordo Sancti Stanislai;
- dokonuje aktu inkorporacji do Orderu Świętego Stanisława w rycerskiej ceremonii inwestytury, nadając kandydatom godność Damy lub Kawalera.
Zakres uprawnień Wielkiego Mistrza normuje Konstytucja Orderu Świętego Stanisława oraz Statut Bractwa.

Dotychczasowi Wielcy Mistrzowie

Pierwszym Wielkim Mistrzem był król Stanisław August Poniatowski, założyciel i fundator Orderu Świętego Stanisława (1765-1795). Po nim funkcje te sprawowali: książę Fryderyk August I Wettyn (Księstwo Warszawskie) i carowie Rosji: Aleksander I Pawłowicz Romanow (Królestwo Polskie), Mikołaj I Pawłowicz Romanow, Aleksander II Nikołajewicz Romanow, Aleksander III Aleksandrowicz Romanow i Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow. Po abdykacji cara Mikołaja II nadawanie Orderu wygasło. Wznowienie Orderu Świętego Stanisława nastąpiło w 1979 r., a funkcję kolejnego Wielkiego Mistrza objął Juliusz Nowina-Sokolnicki, który funkcję tę pełnił dożywotnio. Po jego śmierci, Wielkim Mistrzem wybrany został Stanisław Pagacz.
wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława