BRACTWO >> MISJA
Misja, cele i zadania Bractwa Orderu Świętego Stanisława

Bractwo Orderu Świętego Stanisława jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem poświęconym królewskiemu Orderowi Świętego Stanisława, popierającym jego cele i zadania. Powstało w 1996 r. w porozumieniu z odnowicielem Orderu i jego Wielkim Mistrzem Juliuszem Nowiną-Sokolnickim z Colchester w Anglii. Główną intencją założycieli stowarzyszenia było stworzenie w pełni formalnych podstaw do legalnej działalności organizacyjnej i promowania Orderu Świętego Stanisława na terenie Polski.

Na podstawie desygnacji Wielkiego Mistrza Juliusza Nowiny-Sokolnickiego pierwszym przewodniczącym zarządu stowarzyszenia - Wielkim Przeorem Kapituły Polskiej - został Zdzisław Czajkowski. Funkcję te pełnił do dnia 28 lutego 1998 r. W dniu 4 czerwca 1998 r. w Krakowie odbyło się Zgromadzenie Bractwa, na którym między innymi powołano nowy Zarząd Główny - Kapitułę Polską. Nowym Wielkim Przeorem został wybrany Stanisław Pagacz. Wydarzenie to sprawiło, iż Order Świętego Stanisława i wszelkie związane z nim działania na terenie Polski zostały skoncentrowane w Krakowie - miejscu historycznie związanym z osobą biskupa Stanisława ze Szczepanowa. W tym czasie wszelkie nadania Orderu Świętego Stanisława nadal pozostawały w gestii Wielkiego Mistrza i Wielkiej Kapituły z siedzibą w Londynie.

Pod koniec 2000 r. w wyniku ujawnionych w Kapitule Polskiej i "londyńskiej" rozbieżności w pojmowaniu idei i przesłania królewskiego Orderu oraz radykalizacji poglądów Kawalerów Orderu Świętego Stanisława - środowisko skupione wokół Wielkiego Przeora dla Polski Stanisława Pagacza oddzieliło się od "londyńskiej" Wielkiej Kapituły i jej Wielkiego Mistrza. Juliusz Nowina-Sokolnicki także podjął decyzje, które uniemożliwiły dalszą z nim współpracę. Na kolejnym Zgromadzeniu Bractwa w dniu 19 stycznia 2002 r. w Krakowie, przedyskutowano i zatwierdzono nowy Statut, wprowadzając w nim istotne zmiany. W tym dniu powołano też własną (krajową) Wielką Kapitułę Orderu Świętego Stanisława z siedzibą w Krakowie. Postanowiono równocześnie, iż dla zachowania powagi Orderu nie będzie powoływany "konkurencyjny" Wielki Mistrz, a jego funkcje wykonywał będzie Wielki Przeor Stanisław Pagacz jako przewodniczący Kapituły. Wyboru Wielkiego Mistrza dokonano dopiero następnego dnia po śmierci Juliusza Nowiny-Sokolnickiego, która nastąpiła 17 sierpnia 2009 r. Od tego czasu i nadal - urząd ten sprawuje Stanisław Pagacz.

Misją Bractwa Orderu Świętego Stanisława jest kształtowanie lepszej przyszłości poprzez upowszechnianie i praktykowanie uniwersalnych wartości oraz krzewienie patriotycznych postaw, zgodnie z najlepiej pojętą polską tradycją narodową. Współczesny człowiek, wystawiony na pokusę i szaleństwo egoistycznej cywilizacji, zdaje się zapominać o prawym, sprawiedliwym i honorowym postępowaniu w relacjach międzyludzkich. Zapomina, że prawidłowe przestrzeganie wieczystych praw w pierwszej kolejności jest warunkiem wzrostu jakości życia społecznego i osobistego. Odwołując się do charyzmy katolickiego św. Stanisława BM oraz ducha rycerskiego, Bractwo Orderu Świętego Stanisława poprzez swą działalność pragnie zwrócić uwagę na te tradycyjne wartości i zachęcić wszystkich ludzi dobrej woli do ich stosowania w życiu. Temu celowi służy ów klejnot - pięcioklasowy Order Świętego Stanisława z najpiękniejszą dewizą "Praemiando Incitat".

Rycerz św. Stanisława szuka i docenia to, co jest chwalebne. Realizuje cele, które dostępne są jedynie ludziom hołdującym wyższym wartościom, posiadającym szlachetną cnotę i umiejętności bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi. Obecnie Rycerz św. Stanisława walczy z ubóstwem, cierpieniem i innymi nieszczęściami, które dotykają wielu ludzi. To jest też walka z przejawami bezduszności i arogancji władzy, z czym mamy do czynienia w każdym systemie politycznym. Wojowanie w czasie pokoju, to również poruszanie i docieranie do intelektu, serc i uczuć ludzi zamożnych, aby zechcieli podzielić się z biednymi, chorymi, opuszczonymi. W tej działalności przejawia się z jednej strony odwaga, a drugiej szczodrość. Te "sukcesy bojowe" - by użyć wojskowej terminologii - dają się zmierzyć liczbą ludzi uszczęśliwionych materialną i duchową pomocą.

Członkiem Bractwa Orderu Świętego Stanisława może zostać ten, kto dostrzega wspomniane nieprzemijające wartości i posiada chęć filantropijnego działania na rzecz indywidualnego i ogólnonarodowego dobra. Członkostwo wymaga akceptacji Statutu Bractwa i wynikających z niego kardynalnych zasad, które legły u podstaw ustanowienia Orderu Świętego Stanisława.

Dziś Order Świętego Stanisława jest obecny w Polsce i wielu innych krajach świata, choć nie wszystkie organizacje wyrażają jego prawdziwą i właściwą naturę. Należy więc pamiętać, że fundamentalna racja Orderu Świętego Stanisława została zapisana w Statucie królewskim z 7 maja 1765 r. Te podstawowe założenia muszą być wypełniane w stopniu możliwie najwyższym. Tylko wówczas możemy mówić o kontynuacji polskiej tradycji narodowej oraz kultywowaniu idei i wartości przypisanych Orderowi Świętego Stanisława. Dla zachowania tego przesłania dzisiaj, Statut królewski uzupełniony został Konstytucją Orderu Świętego Stanisława z dnia 8 maja 2012 r. oraz Statutem Bractwa, stworzonymi na bazie doświadczeń ostatnich kilkudziesięciu lat. Dlatego wszelkie placówki i przedstawicielstwa Orderu Świętego Stanisława w kraju i za granicą, mogą powstawać tylko pod auspicjami Wielkiego Mistrza i Bractwa Orderu Świętego Stanisława . Jedynie tak powstałe struktury organizacyjne cieszą się atrybutem legalności działania.
 
Źródło:
S. Pagacz, Bractwo Orderu Świętego Stanisława 1996-2011, Kraków 2012;
Kodeks Fundamentalny Bractwa Orderu Świętego Stanisława, Kraków 2013
Pocztówka wydana z okazji pięciolecia Bractwa Orderu Świętego Stanisława
Kraków, 29 listopada 2001 r.
Publikacja wydana z okazji piętnastolecia Bractwa Orderu Świętego Stanisława
Kraków, marzec 2012 r.
wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława