AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA
  WYDARZENIA
2017-06-17
Powstaje pieśń "Myśmy Rycerze"
Po raz pierwszy publikujemy słowa do hymnu Bractwa Orderu Świętego Stanisława. Utwór powstał z okazji obchodów 20. rocznicy narodzin naszej konfraterni. Pieśń sławi rycerstwo oraz idee propagowane przez Bractwo i Order Świętego Stanisława.   czytaj całość  >>
2017-05-30
Wyróżnienia orderowe w Diecezji Rzeszowskiej i Tarnowskiej
Wyznaczony królewskim postanowieniem z 1765 roku "Dzień świąteczny (…) ósmego miesiąca maja, jako dzień uroczysty świętego Stanisława biskupa i męczennika, Królestwa Polskiego Patrona (...)" jest stosowną okazją do wyróżnień Orderem Świętego Stanisława.   czytaj całość  >>
2017-02-22
Tropem legalizmu powojennych władz II RP
Utrzymanie ciągłości władzy państwowej II RP na obczyźnie - Francja (1939-1940), Wielka Brytania (1940-1990) - było fundamentalnym zadaniem i obowiązkiem każdego polityka, który opuścił kraj wskutek militarnej agresji Wehrmachtu i Armii Czerwonej we wrześniu 1939 roku. Naród Polski nigdy bowiem nie zaakceptował okupacji Rzeszy Niemieckiej i ZSRR, jak również nigdy nie przyjął późniejszego, narzuconego siłą sowieckiego porządku prawnego istniejącego w PRL.   czytaj całość  >>
2016-12-13
Zakaz deformacji i zawłaszczania Orderu Świętego Stanisława
Osoby zainteresowane losami Orderu Świętego Stanisława łatwo zauważą, że ten skarb kultury narodowej od wielu już lat jest zniekształcany ideowo i materialnie. Dzieje się tak pomimo, że Order ma charakter polskiej instytucji i jako taki nie dopuszcza żadnych odstępstw od pierwotnej idei i znaku, który ją wyraża. Jeśli obecnie czynią to obcy, oznacza, że zaborcze instynkty naszych sąsiadów nie wygasły, jeśli zaś czynią to krajowcy, świadczy to o ich niskiej kondycji patriotycznej. Ten stan rzeczy wymaga naprawy.   czytaj całość  >>
2016-11-18
Pomnik AK "Wstęga Pamięci" w Krakowie
Pod patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Krakowa w przestrzeni Ogrodu Pamięci Narodowej na Bulwarze Czerwieńskim u stóp Wawelu powstaje Pomnik Armii Krajowej. Inicjatorem budowy monumentu jest Światowy Związek Żołnierzy AK. Projekt przewidziany do realizacji został wyłoniony w drodze konkursu, który zorganizowała i przeprowadziła Gmina Miejska Kraków w latach 2012 - 2013. Konkurs wygrał zespół architekta Aleksandra Smagi z Wiednia.   czytaj całość  >>
2016-11-07
Dwudziestolecie Bractwa Orderu Świętego Stanisława
7 listopada 2016 roku mija dwadzieścia lat od dnia powołania do życia Bractwa Orderu Świętego Stanisława - organizacji zrzeszającej Damy i Kawalerów oraz sympatyków wznowionego w 1979 roku Orderu Świętego Stanisława. Pierwszy statut stowarzyszenia - po zaakceptowaniu przez VIII Wielkiego Mistrza Juliusza Nowinę-Sokolnickiego - został zarejestrowany w sądzie w dniu 29 listopada 1996 roku.   czytaj całość  >>
2016-08-26
Sprawa Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami (cd)
Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w dniu 10 sierpnia 2016 roku wydał wyrok w sprawie ochrony praw autorskich do Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława, przynależnych dr. Stanisławowi Stawowiakowi. Sąd zobowiązał osoby pozwane do zaniechania naruszeń tych praw oraz do przeproszenia ich właściciela. Wyrok jest nieprawomocny.   czytaj całość  >>
2016-05-25
The Juliusz Sokolnicki Memorial Charity Medal
Zaangażowanie charytatywne Opus Ordinis jest tym przejawem działalności społecznej, która wykracza poza granice państwowe, etniczne i wyznaniowe. Order Świętego Stanisława stara się zatem nieść pomoc nie tylko Polakom w kraju i na obczyźnie, ale także wspierać ludzi biednych innych narodów, niezależnie od ich światopoglądu i przynależności religijnej. Wynika to nie tylko z rycerskich powinności Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława, ale przede wszystkim z ewangelicznego przesłania Kazania na Górze (Mt 5, 7).   czytaj całość  >>
2016-04-18
1050. rocznica Chrztu Polski
Chrzest znakomitego władcy Polan Mieszka I i jego dworu zapoczątkował chrystianizację ziem polskich. Badacze przeszłości ustalili, że to wydarzenie miało miejsce przypuszczalnie 14 kwietnia 966 roku w przypadającą wówczas Wielką Sobotę. W ten sposób zapoczątkowana została akcja misyjna o fundamentalnym znaczeniu dla narodu i państwa polskiego.   czytaj całość  >>
2016-03-05
Uczczono pamięć majora Stanisława Kolasińskiego
Na wniosek Bractwa Orderu Świętego Stanisława z dnia 21 kwietnia 2014 roku, Rada Miejska w Brzesku nadała rondu w Mokrzyskach nazwę "Rondo Majora Stanisława Kolasińskiego" - Uchwała Nr XXII/158/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. Mjr Stanisław Kolasiński (1916-1996), przedwojenny oficer WP, żołnierz Armii Krajowej, Cichociemny - to wzorowa postać z okresu II wojny światowej. Należał do elity bohaterskich komandosów, którzy sprawie suwerenności i niepodległości Polski poświęcili całe swoje życie.   czytaj całość  >>
2015-12-22
25 lat prezydentury III RP
22 grudnia 1990 roku po wielu latach PRL-u rozpoczął urzędowanie pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wybrany w wolnych wyborach. Tego dnia po zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym, prezydent Lech Wałęsa powiedział: "Staję przed Wami jako pierwszy prezydent Polski, wybrany bezpośrednio przez naród. Z tą chwilą zaczyna się uroczyście III Rzeczpospolita".   czytaj całość  >>
2015-10-26
Kryptonim "Mikron". Bezpieka wobec Juliusza Sokolnickiego.
Praca Norberta Wójtowicza "Kryptonim «Mikron». Bezpieka wobec Juliusza Sokolnickiego" w sposób obiektywny przybliża wydarzenia z życia Juliusza Nowiny-Sokolnickiego z okresu, w którym był on obiektem rozpracowywania przez służby aparatu bezpieczeństwa PRL. Autor publikuje zachowane dokumenty źródłowe i inne materiały uzupełniające, dające czytelnikowi możliwość wyrobienia sobie własnej opinii na poruszany temat.   czytaj całość  >>
2015-09-01
Sprawa Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami
VIII Wielki Mistrz Juliusz Nowina-Sokolnicki Dekretem Nr 3/2008 z dnia 4 września 2008 roku ustanowił odznaczenie pn. Wielki Krzyż Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława. Pomysłodawcą, fundatorem oraz właścicielem wszelkich praw autorskich tego odznaczenia jest dr med. Stanisław Stawowiak. Dr Stanisław Stawowiak także pełni funkcję Kanclerza Kapituły Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami, która jako jedyna jest uprawniona do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o nadanie tego odznaczenia.   czytaj całość  >>
2015-07-07
Wystawa w 250. rocznicę powołania Orderu
Wystawa zorganizowana wspólnie przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki ma uczcić 250. rocznicę powstania orderu, który zajmuje drugie miejsce w hierarchii starszeństwa polskich odznaczeń. Współpraca dwóch głównych siedzib królewskich - tej, w której narodził się kult męczeńskiego patrona orderu, i tej, w której sam order powstał, podkreśla wysoką rangę i dostojny charakter Orderu Świętego Stanisława.   czytaj całość  >>
2015-05-05
Medal 250-lecia Orderu Świętego Stanisława
Staraniem Konfraterni Północno-Wschodniej w Piszu oraz Komandorii Warszawa-Centrum wydano medal okolicznościowy dla uczczenia 250. rocznicy powołania do życia Orderu Świętego Stanisława. Medal przyznawany jest za działalność charytatywną i pomoc potrzebującym, zgodnie z dewizą Praemiando Incitat. Jest nagrodą dla tych osób, które posiadają wymierne zasługi w przedsięwzięciach Opus Ordinis, niezależnie od przynależności organizacyjnej.   czytaj całość  >>
2015-03-07
250. rocznica ustanowienia Orderu Świętego Stanisława
7 maja 2015 roku mija 250 lat od dnia ustanowienia Orderu Świętego Stanisława, jednego z najważniejszych polskich historycznych znaków zaszczytnych. Ten wyjątkowy dzień jest świętem nas wszystkich - miłośników narodowej tradycji i kultury. W dziejach Orderu Świętego Stanisława odzwierciedlają się bowiem burzliwe losy naszego Państwa i Narodu, stanowią one mikroodbicie epoki z okresu od końca Pierwszej do początków Trzeciej Rzeczypospolitej. Dla ogółu Kawalerów Orderu, to także wyjątkowa okazja, aby zastanowić się nad funkcją, znaczeniem i kondycją odrodzonego Orderu Świętego Stanisława.   czytaj całość  >>
2014-11-10
250. rocznica koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego
25 listopada 2014 roku mija 250 lat od dnia koronacji ostatniego polskiego monarchy - króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jednego z największych krajów europejskich XVIII wieku. Obrzędu koronacji Stanisława Antoniego Poniatowskiego, podczas której przyjął imiona Stanisław August, dokonał prymas Polski Władysław Łubieński w kolegiacie św. Jana w Warszawie. Do koronacji użyto insygniów sprowadzonych z Wawelu.   czytaj całość  >>
2014-09-15
Kompendium wiedzy o inwestyturze OSS
Rycerską przygodę w Orderze Świętego Stanisława rozpoczyna się podczas inwestytury. Jest ona początkiem realizacji programu zmieniającego postawę człowieka w kierunku prawdy, odwagi, honoru, solidarności, ofiarności. Jest deklaracją aktywności na rzecz lepszego świata oraz udziałem w krucjacie przeciw niesprawiedliwości, biedzie i krzywdzie.   czytaj całość  >>
2014-06-09
35 lat wznowionego Orderu Świętego Stanisława
Ustanowiony w 1765 roku Order Świętego Stanisława pozostawał w dyspozycji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jego założyciela i I Wielkiego Mistrza, do 1795 roku. W latach następnych Order przechodził trudny okres spowodowany rozbiorami Polski. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i później, aż do 1979 roku w zasadzie nie był nadawany, poza nieuprawnionymi próbami rosyjskiego księcia Golicyna działającego we Włoszech (1950-1970).   czytaj całość  >>
2014-05-08
Majowe uroczystości św. Stanisława BM
Obchody święta ku czci św. Stanisława BM w bieżącym roku dzieli zaledwie kilkanaście dni od kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. W kalendarzu liturgicznym Kościoła w Polsce święto ku czci św. Stanisława przypada na 8 maja, natomiast tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę w Krakowie i ogólnopolskie dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II odbędą się w niedzielę 11 maja 2014 roku.   czytaj całość  >>
wszystkich: 28 na stronach: 2   <<  1  2   >>
najnowsze              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława