AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA
  WYDARZENIA
2021-04-11
Przyczynek do wykładu prof. Jacka Majchrowskiego
Na naszym portalu w zakładce „Wydarzenia” w dniu 22.05.2018 r. opublikowaliśmy m. in. tekst wykładu poświęconego sukcesji prezydenckiej na obczyźnie, który na zjeździe Bractwa Orderu Świętego Stanisława w Krakowie w dniu 8 maja 1999 roku wygłosił prof. Jacek Majchrowski.   czytaj całość  >>
2021-03-01
Sprawa Wielkiego Krzyża z Koronami (zakończenie)
Po czterech latach procesu, wyrokiem z dnia 10 września 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację pozwanych od wyroku pierwszej instancji w sprawie ochrony praw autorskich do Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława. Wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego został utrzymany w mocy. Oznacza to, że jedynym dysponentem praw autorskich do tego odznaczenia był i pozostaje Pan Dr Stanisław Stawowiak.    czytaj całość  >>
2019-04-10
Dedykacje przekładów chorałów J.S. Bacha dla członków Bractwa
W dowód uznania wobec roli w historii promowania Orderu Świętego Stanisława pragnę przekazać zasłużonym ich szermierzom dedykacje niektórych moich dzieł, które tworzę jako tłumacz, poeta i popularyzator muzyki barokowej. Poświęcenie zasłużonym działaczom prac jest z mojej strony uhonorowaniem szczególnym; oto bowiem dzieło niezawisłej myśli ludzkiej powiązane jest z konkretną osobą, której w ten sposób wyrażam podziękowanie, słowo uznania i wdzięczności.   czytaj całość  >>
2018-12-28
Stulecie Odzyskania Niepodległości
Uchwałą Sejmu RP z dnia 25 maja 2017 roku, mijający rok 2018 został ustanowiony Rokiem Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Członkowie i sympatycy Bractwa Orderu Świętego Stanisława oddani królewskiej idei "wierności i życzliwości ku Rzeczypospolitej" - czynnie i na różne sposoby włączyli się w te obchody, dając dowód swego patriotycznego zaangażowania.   czytaj całość  >>
2018-12-13
Wyjaśnienia w sprawie Sokolnickiego i "hrabiego" Potockiego
Wobec pojawiających się różnych publikacji o działalności Juliusza Nowiny-Sokolnickiego oraz Jana Zbigniewa Potockiego w zakresie wykonywanych przez nich funkcji w Orderze Świętego Stanisława, w celu sprostowania błędnych informacji - wyjaśniam co następuje.   czytaj całość  >>
2018-10-10
Pomnik ku czci mjr. Stanisława Kolasińskiego odsłonięty
Wzniesiony na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w Mokrzyskach k. Brzeska pomnik w hołdzie dla majora Stanisława Kolasińskiego i innych Cichociemnych pochodzących z pobliskich miejscowości (Biadolin, Bratucic, Brzostka, Niepołomic, Niwki, Radomyśla, Wielkiego, Rozdziela, Wierzchosławic), został odsłonięty 8 października 2018 roku.   czytaj całość  >>
2018-05-22
Prezydent Jacek Majchrowski wykluczony z Orderu
Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława, po zasięgnięciu opinii członków Wielkiej Kapituły, postanowił wykluczyć Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego ze społeczności uhonorowanych Orderem Świętego Stanisława. Z dniem 8 maja 2018 roku wymieniony został pozbawiony Krzyża Wielkiego Orderu Świętego Stanisława, którym został odznaczony w 1999 roku. Decyzja ta jest następstwem czynów Jacka Majchrowskiego, godzących w dobre imię członków Bractwa i Orderu.   czytaj całość  >>
2017-09-21
Powstała Królewska Akademia Literatury w Krakowie
Decyzją Wielkiego Mistrza oraz Zarządu Głównego Bractwa Orderu Świętego Stanisława z dniem 1 września 2017 roku powołano do życia Królewską Akademię Literatury im. Króla Stanisława Augusta w Krakowie (skrót: KAL). Pierwszym Prefektem KAL został nominowany W. Pan Janusz Kowalkowski, poeta, muzyk, pedagog, członek Bractwa i kawaler Orderu Świętego Stanisława.   czytaj całość  >>
2017-08-16
Z dziejów Solidarności Walczącej
Solidarność Walcząca powstała w stanie wojennym, wyodrębniła się w czerwcu 1982 roku w wyniku rozłamu we wrocławskim podziemiu NSZZ "Solidarność" - RKS Dolny Śląsk, któremu podówczas przewodniczył Władysław Frasyniuk. Przywódcą nowej struktury został Kornel Morawiecki, zwolennik bezkompromisowych metod walki z komunistami. Organizacja nawiązywała do tradycji Armii Krajowej, skupiała około 2 tysiące członków. Formalnie istniała do 1992 roku.   czytaj całość  >>
2017-05-30
Wyróżnienia orderowe w Diecezji Rzeszowskiej i Tarnowskiej
Wyznaczony królewskim postanowieniem z 1765 roku "Dzień świąteczny (…) ósmego miesiąca maja, jako dzień uroczysty świętego Stanisława biskupa i męczennika, Królestwa Polskiego Patrona (...)" jest stosowną okazją do wyróżnień Orderem Świętego Stanisława.   czytaj całość  >>
2017-02-22
Tropem legalizmu powojennych władz II RP
Utrzymanie ciągłości władzy państwowej II RP na obczyźnie - Francja (1939-1940), Wielka Brytania (1940-1990) - było fundamentalnym zadaniem i obowiązkiem każdego polityka, który opuścił kraj wskutek militarnej agresji Wehrmachtu i Armii Czerwonej we wrześniu 1939 roku. Naród Polski nigdy bowiem nie zaakceptował okupacji Rzeszy Niemieckiej i ZSRR, jak również nigdy nie przyjął późniejszego, narzuconego siłą sowieckiego porządku prawnego istniejącego w PRL.   czytaj całość  >>
2016-12-13
Zakaz deformacji i zawłaszczania Orderu Świętego Stanisława
Osoby zainteresowane losami Orderu Świętego Stanisława łatwo zauważą, że ten skarb kultury narodowej od wielu już lat jest zniekształcany ideowo i materialnie. Dzieje się tak pomimo, że Order ma charakter polskiej instytucji i jako taki nie dopuszcza żadnych odstępstw od pierwotnej idei i znaku, który ją wyraża. Jeśli obecnie czynią to obcy, oznacza, że zaborcze instynkty naszych sąsiadów nie wygasły, jeśli zaś czynią to krajowcy, świadczy to o ich niskiej kondycji patriotycznej. Ten stan rzeczy wymaga naprawy.   czytaj całość  >>
2016-11-18
Pomnik AK "Wstęga Pamięci" w Krakowie
Pod patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Krakowa w przestrzeni Ogrodu Pamięci Narodowej na Bulwarze Czerwieńskim u stóp Wawelu powstaje Pomnik Armii Krajowej. Inicjatorem budowy monumentu jest Światowy Związek Żołnierzy AK. Projekt przewidziany do realizacji został wyłoniony w drodze konkursu, który zorganizowała i przeprowadziła Gmina Miejska Kraków w latach 2012 - 2013. Konkurs wygrał zespół architekta Aleksandra Smagi z Wiednia.   czytaj całość  >>
2016-11-07
Dwudziestolecie Bractwa Orderu Świętego Stanisława
7 listopada 2016 roku mija dwadzieścia lat od dnia powołania do życia Bractwa Orderu Świętego Stanisława - organizacji zrzeszającej Damy i Kawalerów oraz sympatyków wznowionego w 1979 roku Orderu Świętego Stanisława. Pierwszy statut stowarzyszenia - po zaakceptowaniu przez VIII Wielkiego Mistrza Juliusza Nowinę-Sokolnickiego - został zarejestrowany w sądzie w dniu 29 listopada 1996 roku.   czytaj całość  >>
2016-08-26
Sprawa Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami (cd)
Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w dniu 10 sierpnia 2016 roku wydał wyrok w sprawie ochrony praw autorskich do Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława, przynależnych dr. Stanisławowi Stawowiakowi. Sąd zobowiązał osoby pozwane do zaniechania naruszeń tych praw oraz do przeproszenia ich właściciela. Wyrok jest nieprawomocny.   czytaj całość  >>
2016-05-25
The Juliusz Sokolnicki Memorial Charity Medal
Zaangażowanie charytatywne Opus Ordinis jest tym przejawem działalności społecznej, która wykracza poza granice państwowe, etniczne i wyznaniowe. Order Świętego Stanisława stara się zatem nieść pomoc nie tylko Polakom w kraju i na obczyźnie, ale także wspierać ludzi biednych innych narodów, niezależnie od ich światopoglądu i przynależności religijnej. Wynika to nie tylko z rycerskich powinności Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława, ale przede wszystkim z ewangelicznego przesłania Kazania na Górze (Mt 5, 7).   czytaj całość  >>
2016-04-18
1050. rocznica Chrztu Polski
Chrzest znakomitego władcy Polan Mieszka I i jego dworu zapoczątkował chrystianizację ziem polskich. Badacze przeszłości ustalili, że to wydarzenie miało miejsce przypuszczalnie 14 kwietnia 966 roku w przypadającą wówczas Wielką Sobotę. W ten sposób zapoczątkowana została akcja misyjna o fundamentalnym znaczeniu dla narodu i państwa polskiego.   czytaj całość  >>
2016-03-05
Uczczono pamięć majora Stanisława Kolasińskiego
Na wniosek Bractwa Orderu Świętego Stanisława z dnia 21 kwietnia 2014 roku, Rada Miejska w Brzesku nadała rondu w Mokrzyskach nazwę "Rondo Majora Stanisława Kolasińskiego" - Uchwała Nr XXII/158/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. Mjr Stanisław Kolasiński (1916-1996), przedwojenny oficer WP, żołnierz Armii Krajowej, Cichociemny - to wzorowa postać z okresu II wojny światowej. Należał do elity bohaterskich komandosów, którzy sprawie suwerenności i niepodległości Polski poświęcili całe swoje życie.   czytaj całość  >>
2015-12-22
25 lat prezydentury III RP
22 grudnia 1990 roku po wielu latach PRL-u rozpoczął urzędowanie pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wybrany w wolnych wyborach. Tego dnia po zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym, prezydent Lech Wałęsa powiedział: "Staję przed Wami jako pierwszy prezydent Polski, wybrany bezpośrednio przez naród. Z tą chwilą zaczyna się uroczyście III Rzeczpospolita".   czytaj całość  >>
2015-10-26
Kryptonim "Mikron". Bezpieka wobec Juliusza Sokolnickiego.
Praca Norberta Wójtowicza "Kryptonim «Mikron». Bezpieka wobec Juliusza Sokolnickiego" w sposób obiektywny przybliża wydarzenia z życia Juliusza Nowiny-Sokolnickiego z okresu, w którym był on obiektem rozpracowywania przez służby aparatu bezpieczeństwa PRL. Autor publikuje zachowane dokumenty źródłowe i inne materiały uzupełniające, dające czytelnikowi możliwość wyrobienia sobie własnej opinii na poruszany temat.   czytaj całość  >>
wszystkich: 36 na stronach: 2   <<  1  2   >>
najnowsze              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława