AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
16.08.2017
Z dziejów Solidarności Walczącej

Solidarność Walcząca powstała w stanie wojennym, wyodrębniła się w czerwcu 1982 roku w wyniku rozłamu we wrocławskim podziemiu NSZZ "Solidarność" - RKS Dolny Śląsk, któremu podówczas przewodniczył Władysław Frasyniuk. Przywódcą nowej struktury został Kornel Morawiecki, zwolennik bezkompromisowych metod walki z komunistami. Organizacja nawiązywała do tradycji Armii Krajowej, skupiała około 2 tysiące członków. Formalnie istniała do 1992 roku.

Solidarność Walcząca posiadała oddziały w wielu miejscowościach na terenie kraju oraz szereg przedstawicielstw zagranicznych (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Norwegia, Szwajcaria, Kanada, USA); utrzymywała kontakty i wspierała grupy opozycyjne w krajach obozu sowieckiego. Wśród współpracowników Solidarności Walczącej byli także działacze związani z Juliuszem Nowiną-Sokolnickim, jednym z byłych Prezydentów RP na Uchodźstwie oraz VIII Wielkim Mistrzem Orderu Świętego Stanisława (1979-2009).

Wśród grup zagranicznych współpracujących z Sokolnickim na uwagę zasługuje Organizacja Bojowa "Wolna Polska" utworzona w USA w połowie lat 70. przez Konstantego Zygfryda Hanffa (1926-2000), a także wydawane przez niego pismo "Free Poland - Wolna Polska". Organizacja i czasopismo głosiły radykalne antykomunistyczne hasła, zmierzając do uwolnienia Polski od Sowietów.

K. Z. Hanff dążył do powiązania opozycji niepodległościowej w kraju z rządem Juliusza Nowiny-Sokolnickiego. Przez kilka lat współpracował on z Konfederacją Polski Niepodległej, a od 1984 roku z Solidarnością Walczącą. Istotną rolę w tej działalności odegrała kreowana przez Hanffa razem z Wiesławem Jurkiewiczem Grupa Logistycznego Wsparcia Podziemia ze Stuttgartu, utrzymująca stałe kontakty z krajem, szczególnie po załamaniu się współpracy z KPN.

Juliusz Nowina-Sokolnicki wysoko cenił poświęcenie i dokonania działaczy niepodległościowych, w tym aktywistów struktur NSZZ "Solidarność" i Solidarności Walczącej. Wielokrotnie dawał temu wyraz nadając osobom najbardziej zasłużonym ordery i odznaczenia, awanse oficerskie oraz wygłaszając okolicznościowe oświadczenia.

Poniżej prezentujemy tytuły najnowszych publikacji, które opisują mało znane epizody z życia Solidarności Walczącej, szczególnie w jej relacjach z zagranicą. Zainteresowanych tematem kierujemy do Wydawnictwa "Lena", ul. Pasteura 15a-20, 50-367 Wrocław.

S. P.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława