AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
18.04.2016
1050. rocznica Chrztu Polski

Chrzest znakomitego władcy Polan Mieszka I i jego dworu zapoczątkował chrystianizację ziem polskich. Badacze przeszłości ustalili, że to wydarzenie miało miejsce przypuszczalnie 14 kwietnia 966 roku w przypadającą wówczas Wielką Sobotę. W ten sposób zapoczątkowana została akcja misyjna o fundamentalnym znaczeniu dla narodu i państwa polskiego.

W dniach 14-16 kwietnia 2016 roku obchodziliśmy główne uroczystości z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Wzięli w nich udział liczni przedstawiciele najwyższych władz państwowych, Kościoła, Sejmu i Senatu, goście zagraniczni.

Uroczystości zostały zainaugurowane w Gnieźnie, gdzie m. in. odbyły się obrady Konferencji Episkopatu Polski (kontynuowane w następnych dniach w Poznaniu), a na Ostrowie Lednickim celebrowano uroczyste nabożeństwo, w czasie którego zabrzmiał specjalnie odlany na tę okazję dzwon "Mieszko i Dobrawa".

15 kwietnia 2016 roku po raz pierwszy w historii do Poznania zwołano Zgromadzenie Narodowe, na którym Prezydent RP Andrzej Duda wygłosił orędzie. Było to jedno z najważniejszych wystąpień w ramach obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Pragniemy zwrócić uwagę na niektóre fragmenty tego przemówienia, szczególnie istotne dla członków Orderu Świętego Stanisława.

Prezydent między innymi powiedział:

"Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Nie był, lecz jest - bo decyzja naszego pierwszego historycznego władcy zdecydowała o całej późniejszej przyszłości naszego kraju. Chrześcijańskie dziedzictwo aż po dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski i każdego z nas, Polaków. (…)

Powiedzieliśmy wtedy «tak» wolności i samostanowieniu. Pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi budować naród i dbające o jego dobrobyt własne państwo. Tworzyć je, bronić i za nie ginąć. (…) Przyjmując chrzest, nasi przodkowie wyznaczyli rdzeń, wokół którego kształtował się wspaniały polski naród. I gdy było wyjątkowo źle, gdy nasi wrogowie próbowali niszczyć Kościół, aby rozsadzić fundamenty naszej tożsamości, to naród przeciwnie, zapełniał świątynie, tam szukając wspólnoty. Udowadniając ponadczasową mądrość decyzji przodków. (…)

Głosiciele Dobrej Nowiny otworzyli przed Polakami olbrzymi skarbiec duchowych bogactw, krzewili w naszej kulturze chrześcijańską wizję człowieka. Od schyłku X wieku Dekalog i Ewangelia coraz głębiej wnikały w miliony serc nad Wartą i Wisłą, nad Odrą i Bugiem, Niemnem i Dnieprem. Motywowały do budowania lepszego, bardziej ludzkiego świata. Dlatego wejście w krąg cywilizacji chrześcijańskiej - w jej odmianie łacińskiej - było dla nas prawdziwym przełomem.

Trzy filary tej cywilizacji stały się też filarami polskiej tożsamości i kultury.

Pierwszym z nich była i jest grecka filozofia, czyli umiłowanie mądrości. A więc prymat obiektywnej prawdy. Precyzyjne narzędzia poznawania i analizowania rzeczywistości. Niewzruszone do dzisiaj podwaliny rozwoju wszelkich nauk.

Drugim filarem była i jest rzymska myśl prawna i ustrojowa. Idea rządów prawa. Koncepcja republiki, czyli państwa, które jest dobrem wspólnym rządzących nim obywateli. To także etos obywatelski - etos przywilejów, z którymi wiążą się też powinności. To doskonalone i wypróbowane przez setki lat zasady, na których w znacznej mierze opiera się także nowoczesne prawo cywilne, karne, procesowe i państwowe.

Trzecim filarem był i jest rdzeń myśli chrześcijańskiej: Stary i Nowy Testament, Dekalog i Ewangelia. To nowa, rewolucyjna wizja ludzkości jako rodziny, jako wspólnoty braci i sióstr równych wobec Ojca oraz Jego moralnego prawa. To również wezwanie do pokoju, do żalu za popełnione zło i do wybaczania doznanych krzywd. Nakaz przedkładania osoby ludzkiej ponad rzeczy, ponad przyziemne korzyści i chęć posiadania. Ochrona słabszych, wezwanie do solidarnej pomocy potrzebującym i genialna zasada pomocniczości. To uznanie godności kobiet i zróżnicowanego wkładu, jaki wnoszą w życie społeczeństw. Idea władzy i przełożeństwa jako służby oraz przekonanie, że również władcy podlegają osądowi moralnemu. Chrześcijaństwo to także unikalna koncepcja rozdziału sacrum i profanum, tego co boskie, i tego, co cesarskie. Idea autonomii, ale i współpracy władzy świeckiej i władzy duchownej. (…)

Dzisiaj ów cywilizacyjny krąg wyznaczają nie tylko Ateny, Rzym i Jerozolima. Dzięki wysiłkom 30 pokoleń Polaków na mapie Christianitatis przybyły inne ważne ośrodki.

To na przykład Gniezno, w którym spoczywają relikwie św. Wojciecha - krzewiącego wiarę nie mieczem, a słowem.

To Warszawa - stolica państwa bez stosów i wojen religijnych. Miasto, w którym Sejm Rzeczypospolitej uchwalił konfederację warszawską - pierwszy w świecie akt prawny gwarantujący powszechną tolerancję religijną.

To Warszawa - siedziba króla Jana III Sobieskiego, zwycięscy spod Wiednia, oraz miasto, na przedpolach którego w roku 1920 powstrzymana została inwazja komunistycznego barbarzyństwa na Europę.

To Toruń i Frombork - miasta związane z Mikołajem Kopernikiem, kanclerzem kapituły warmińskiej, sprawcą jednego z największych przełomów w dziejach myśli ludzkiej.

To Kraków - miasto św. biskupa Stanisława ze Szczepanowa, mężnego głosiciela moralnych powinności władz publicznych, miasto Akademii Krakowskiej i księdza Pawła Włodkowica - jednego z najwybitniejszych teoretyków tolerancji religijnej.

To Kraków Karola Wojtyły - świętego papieża Jana Pawła II, który w całym znaczeniu tego wyrażenia wprowadził Kościół w drugie tysiąclecie.

To Poznań - stolica biskupa Wawrzyńca Goślickiego, XVI-wiecznego autora oryginalnych koncepcji ustrojowych, którymi inspirowali się twórcy amerykańskiej Konstytucji oraz wielu innych przeciwników monarszej samowoli.

To Brześć Litewski - miejsce zawarcia unii kościelnej, będącej jednym z największych wysiłków na rzecz pojednania chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu.

To Częstochowa - miasto, które trzeba odwiedzić, aby zrozumieć szczególną pozycję i szacunek, jakimi cieszą się w Polsce kobiety. Miasto, w którym u stóp największego w Polsce obiektu kultu, przed ikoną Jasnogórskiej Pani, rozbrzmiewa wciąż «Bogurodzica» - pieśń uważana za pierwszy polski hymn państwowy.

To setki miejscowości, szczególnie na dawnych Kresach, w których mniejszości etniczne i religijne żyły obok siebie w pokoju.

To wreszcie miejscowości, z którymi wiążą się życie i twórczość wielu naszych rodaków - światowej sławy artystów, literatów, uczonych i wynalazców. Ludzi, którzy w imponujący sposób spłacili dług wdzięczności wobec kultury, która ich ukształtowała. (...)

Nie jesteśmy tutaj na zawsze, tak jak nie był na zawsze Mieszko, tak jak nie byli na zawsze polscy królowie, tak jak nie byli na zawsze wielcy przywódcy naszego narodu, jak nie był z nami na zawsze św. Jan Paweł II. Nie jesteśmy tutaj na zawsze, ale mamy wielki obowiązek strzeżenia fundamentów naszej tradycji i naszej kultury. Mamy obowiązek budowania silnego państwa, także jako wielkiej wspólnoty naszego narodu, opierając się na tym, na czym wyrośliśmy, na czym nas wychowano - na naszej wielkiej tradycji wzajemnego szacunku, uczciwości, rzetelności, a jak trzeba, także bohaterstwa w obronie Ojczyzny. Ale przede wszystkim budowania silnej Polski. Nie tylko dla nas i dla naszych bliskich, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Głęboko wierzę w to, że sprostamy temu zadaniu".

W czasie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w dniu 15 kwietnia 2016 roku odczytana została okolicznościowa uchwała, w której posłowie i senatorowie wyrazili "wdzięczność twórcom państwowości i wszystkim pokoleniom Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach wyznaczających naszą tożsamość".

Trzydniowe świętowanie zakończyły wydarzenia ewangelizacyjne w dniu 16 kwietnia 2016 roku na poznańskim Idea Stadion pod hasłem "Gdzie chrzest, tam nadzieja". Odbyła się msza św. z chrztem dorosłych pod przewodnictwem legata papieskiego, a po niej musical "Jesus Christ Superstar".

To wielkie święto polskości, która jest źródłem naszej dumy i radości - powiedział Prezydent RP Andrzej Duda - będziemy kontynuować przez kolejne miesiące w całym kraju. Jego kulminacją stanie się zaś pierwsza wizyta w Polsce papieża Franciszka oraz Światowe Dni Młodzieży.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława